Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen en iedere overeenkomst van en aangegaan met 024Design (KvK: 09190215). Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken als dit uitdrukkelijk vermeld staat in een door beide partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst.

 

Offerte, overeenkomst en bevestiging

w Offertes en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend en, mits anders vermeld in de offerte, geldig tot ťťn maand na het aanbod. Opdrachtgever en 024Design zijn alleen aan de offerte gebonden als de aanvaarding hiervan d.m.v. het retourneren van een ondertekend exemplaar door opdrachtgever per post of e-mail wordt bevestigd

w Een samengestelde prijsopgave verplicht 024Design niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs

w Het blijft mogelijk dat door onvoorziene veranderingen, te denken valt aan inhuur van derden, plotselinge stijging van materiaalkosten e.d., er een wijziging in de prijsstelling noodzakelijk is. Indien dit het geval is zal 024Design dit per omgaande aan opdrachtgever kenbaar maken

w Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten

w Prijzen zijn exclusief BTW

w Indien 024Design op verzoek van opdrachtgever een begroting voor de kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben

w De opdrachtgever erkent onderling email verkeer als wettelijk en geldig bewijsmateriaal

w Indien er tijdens een langlopende overeenkomst sprake is van een prijs- c.q. tariefwijziging zal 024Design daar minimaal twee maanden van tevoren kond van doen. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beŽindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden

 

Uitvoering van de overeenkomst

w 024Design zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering dit vereist, heeft 024Design het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden

w Een door 024Design opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft slechts een indicatieve strekking, tenzij uit de inhoud van de overeenkomst anders blijkt

w Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt

w Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan 024Design ertoe besluiten om de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren pas uit te voeren als opdrachtgever het opgeleverde product uit de voorgaande fase heeft goedgekeurd

w Opdrachtgever vrijwaart 024Design voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn

w 024Design start elke opdracht met het maken van een basisontwerp welke ter goedkeuring aan opdrachtgever wordt voorgelegd. Pas wanneer opdrachtgever akkoord is gegaan met dit basisontwerp wordt deze uitgewerkt in een definitieve versie. De reactietijd is gesteld op twee weken. Heeft opdrachtgever binnen deze termijn niet gereageerd op het basisontwerp dan wordt dit beschouwd als zijnde akkoord met het basisontwerp en wordt er overgegaan tot het voltooien van de opdracht. Opdrachtgever kan dan niet meer terugvallen op correcties op het basisontwerp

w 024Design committeert zich aan de overeengekomen levertijd. Mocht er sprake zijn van overmacht dan kan 024Design alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarin 024Design een termijn van minimaal 21 dagen wordt gegund om de opdracht te voltooien

w In geval van het plaatsen van een website op een server, kan 024Design niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan deze server

w De prijsopgave zoals geoffreerd is inclusief 3 correctierondes, alle correctierondes die daarna nog nodig zijn worden opnieuw geoffreerd en bij akkoord in rekening gebracht

 

Copyright, gedeponeerde merken

w Opdrachtgever bevestigt bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, fotoís, grafisch materiaal) die aan 024Design worden overgemaakt eigendom zijn van opdrachtgever. De opdrachtgever mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen.

w Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de content op zijn/haar website. 024Design kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

 

 

Auteursrecht en intellectueel eigendom

w Het auteursrecht van alle door 024Design ontwikkelde grafische uitingen ligt volledig bij 024Design

w Het door 024Design vervaardigde materiaal mag niet zonder de uitdrukkelijke en schriftelijk vastgelegde toestemming van 024Design worden gewijzigd gekopieerd, verwijderd of aangepast worden

w Alleen indien anders schriftelijk overeengekomen blijven alle in het kader van de opdracht door 024Design vervaardigde (werk)tekeningen, illustraties, ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten en alle andere door 024Design uitgedacht en/of gemaakte materialen waaronder tevens elektronische bestanden eigendom van 024Design, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter hand is gesteld. Van afkoop van deze rechten is alleen sprake indien dit expliciet in de overeenkomst is genoemd en de betalingsverplichtingen hierover in zijn geheel zijn voldaan. Bij gebleken schending van hier genoemd eigendom is 024Design gerechtigd om een door 024Design zelf vast te stellen, zij het redelijke, vergoeding te bedingen

 

Gebruik en licentie

w Het is opdrachtgever niet toegestaan de grafische uitingen te gebruiken als er niet is voldaan aan de betalingsverplichting die in de overeenkomst is afgesproken, of als de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beŽindigd.

w 024Design is ten alle tijden gerechtigd om haar naam op de gerealiseerde grafische uitingen en websites te vermelden. Tevens behoud 024Design zich het recht de gerealiseerde projecten op te nemen in haar portfolio.

 

Duur en beŽindiging overeenkomst

w Het aangaan van de opdracht wordt door 024Design beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Schriftelijk, dan wel digitaal wordt wel een levertijd overeengekomen

w 024Design houdt zich ten alle tijden het recht voor om de overeenkomst met opdrachtgever direct te beŽindigen indien opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met 024Design gesloten overeenkomst, inclusief voorliggende algemene voorwaarden

w 024Design heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beŽindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement, sursťance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft in dit geval ook geen recht op enige vorm van schadevergoeding

w In geval van overmacht behoudt 024Design zich het recht voor om af te wijken van alle overeengekomen afspraken. In het uiterste geval betekent dit dat de aangegane overeenkomst in onderling overleg wordt aangepast dan wel ontbonden

w Mocht er sprake zijn van ontbinding van de overeenkomst dan gaat opdrachtgever ermee akkoord dat alle reeds geleverde prestaties alsnog gefactureerd en betaald zullen worden

 

Betaling

w Vanaf het moment dat de offerte door opdrachtgever is geaccordeerd is opdrachtgever betalingsplichtig

w Voordat 024Design start met het uitvoeren van de opdracht dient 25% van het totaalbedrag, zoals vermeld op de door opdrachtgever akkoord bevonden offerte, door opdrachtgever te worden voldaan. Het restbedrag dient te worden voldaan bij aflevering van het eindproduct, of voordat de bestanden door 024Design aan derden ter hand worden gesteld. Hier kan alleen van worden afgeweken als dit uitdrukkelijk vermeld staat in de opgestelde overeenkomst

w Bij in gebreke blijven van betaling, dan wel te late betaling komen alle (buiten)gerechtelijke kosten, proceskosten, kosten voor juridische bijstand, incassobureaus en deurwaarders voor rekening van opdrachtgever

w Bij opdrachten waarbij de inbreng van derden noodzakelijk is, zoals druk-, sign- en programmeerwerk e.d. wordt een aanbetaling gevraagd die kan oplopen tot 70% van het factuurbedrag

w Betaling dient binnen 14 dagen na datum factuur te worden voldaan. Indien hiervan afgeweken wordt behoudt 024Design zich het recht voor om eventueel lopende werkzaamheden tijdelijk te staken totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen

w Vanaf het moment dat opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, wordt door 024Design een aanmaning tot betaling verstuurd. Wordt deze niet binnen 14 dagen voldaan dan is opdrachtgever de wettelijke rente plus eventueel gemaakte (incasso)kosten verschuldigd

w Opdrachtgever krijgt tot uiterlijk twee weken na facturering de tijd om protest aan te tekenen tegen het gefactureerde bedrag, wordt er binnen deze twee weken niet gereageerd dan is opdrachtgever het volledige factuurbedrag schuldig aan 024Design

w Bij betaling van de factuur gaat opdrachtgever akkoord met het opgeleverde eindproduct, enige gewenste aanpassingen worden dan opnieuw geoffreerd

 

 

 

Aansprakelijkheid

w 024Design is niet aansprakelijk voor:

1 van door of namens opdrachtgever ingeschakelde derden die fouten maken dan wel tekortkomingen hebben

2 verkeerd, onvolledig en/of te laat aangeleverd materiaal door opdrachtgever en alle fouten en/of tekortkomingen die hieruit voortvloeien

3 fouten, gebreken en/of prijsoverschrijdingen van leveranciers van 024Design

4 fouten, tekortkomingen en/of gebreken in het ontwerp en/of de tekstgegevens indien opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven aan het basisontwerp of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt

w 024Design is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals gederfde winst en/of gevolgschade

w Gebreken dienen door opdrachtgever onmiddellijk of tenminste binnen 3 werkdagen na oplevering van de diensten worden meegedeeld aan 024Design. Indien opdrachtgever in staat is aan te tonen dat de fout aan 024Design te wijten is, heeft opdrachtgever de keuze creditering van de waarde te ontvangen dan wel herstel van het ondeugdelijke

w 024Design is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van door opdrachtgever aan 024Design dan wel aan derden beschikbaar gesteld materiaal

w Voor drukwerk wordt gebruik gemaakt van de expertise van derden. 024Design drukt niet zelf en stelt zich niet verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in de uitvoering van het drukwerk alsmede overschrijdingen van de levertijd

w Opdrachtgever committeert zichzelf om bestanden grondig te controleren alvorens deze aan de drukker worden aangeboden. De verantwoordelijkheid van correct uitgevoerd drukwerk ligt hiermee in handen van opdrachtgever

w Kleurafwijkingen met eerder geleverd drukwerk dan wel met het origineel kunnen altijd voorkomen. Opdrachtgever gaat hiermee akkoord

w 024Design stelt zich niet aansprakelijk voor enige afwijkingen die zich voor kunnen doen tussen de verschillende browsers en garandeert op generlei wijze dat het ontwerp door alle browsers op dezelfde wijze worden weergegeven

w Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie, verzonden via het internet, door derden kan worden onderschept. 024Design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik van derden van digitaal verzonden vertrouwelijke dan wel geheime informatie

w De inhoud van de gegevensverspreiding en publicatie blijft altijd de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. 024Design wordt niet geacht deze te beperken of hierop toe te zien. Alle auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes komen ten laste van opdrachtgever